Pontevedra

Pontevédrate...

A Casa da Luz, na praza da Verdura, chámase así porque no século XIX había unha fábrica de electricidade
RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE Á PARTE DISPOSITIVA DA SENTENZA DA SECCIÓN SEGUNDA DA SALA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA DITADA NO PROCEDEMENTO ORDINARIO 4601/2007
Data do anuncio : 09-02-2015
ANUNCIO RELATIVO Á APROBACIÓN INICIAL DO PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS NA RÚA DE ANTÓN FRAGUAS, DA UNIDADE DE ACTUACIÓN Nº 35 DO PXOU
Data do anuncio : 09-02-2015
ESTATUTOS E BASES DE ACTUACIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO POLÍGONO DELIMITADO EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO DO PXOU DE PONTEVEDRA, EN CAMPOLONGO.
Data do anuncio : 03-02-2015
ANUNCIO DOS DECRETOS DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 3º PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20% (2º MANTEMENTO) CONCEDIDA Á CMVMC CASTRO LAMPÁN. PLAN MONTE VIVO 2007
Data do anuncio : 19-01-2015
ANUNCIO DOS DECRETOS DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 3º PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20% (2º MANTEMENTO), TRAS A COMPROBACIÓN DO BÓ ESTADO 5 ANOS DESPOIS DO REMATE DA INTERVENCIÓN INICIAL, CONCEDIDAS Á CMVMC MARCÓN. PLAN MONTE VIVO.
Data do anuncio : 19-01-2015
ANUNCIO DOS DECRETOS DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 3º PAGAMENTO CONCEDIDA Á COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE SAN VICENTE DE CERPONZÓNS
Data do anuncio : 09-01-2015
ANUNCIO DOS DECRETOS DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 3º PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20% (2º MANTEMENTO), CONCEDIDAS Á COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE LÉREZ
Data do anuncio : 09-01-2015
APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA REGULADORA DO INFORME DE AVALIACIÓN DOS EDIFICIOS
Data do anuncio : 07-01-2015
Cadro de persoal eventual setembro 2014
Data do anuncio : 23-09-2014
ANUNCIO RELATIVO Á APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO VIXENTE PXOU PARA ADAPTAR O ÁMBITO DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE A-1.2, EN O VAO- CAMPAÑÓ, CON ORDENACIÓN DETALLADA.
Data do anuncio : 06-08-2014
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO POLÍGONO B.3-1 DO SOLO URBANIZABLE DO PXOU/CAMPOLONGO, PROMOVIDO POLA SÚA XUNTA DE COMPENSACIÓN.
Data do anuncio : 22-07-2014
Bases reguladoras da selección das persoas beneficiarias das accións formativas do proxecto ILES
Data do anuncio : 15-07-2014
ANUNCIO DAS AXUDAS CONCEDIDAS POLA REHABILITACIÓN DE VIVENDAS E ELEMENTOS COMÚNS DE EDIFICIOS NO EIDO DA ARI DE ESTRIBELA
Data do anuncio : 08-07-2014
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E OS PROPIETARIOS DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE A-1.2 NO VAO-CAMPAÑÓ, PARA O SEU DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO PREFERENTE MEDIANTE A ADAPTACIÓN DO SEU ÁMBITO CON ORDENACIÓN DETALLADA.
Data do anuncio : 25-06-2014
ANUNCIO RELATIVO Á APROBACIÓN DO PROTOCOLO ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE PONTEVEDRA RELATIVO Á CONSTRUCIÓN DUNHA PLANTA DE COMPOSTAXE
Data do anuncio : 30-05-2014
ANUNCIO RELATIVO Á APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE NORMALIZACIÓN DE PREDIOS PARA A REGULARIZACIÓN DE LINDES NO EIDO DO SOLO URBANIZABLE A-1.2, NO VAO-CAMPAÑÓ, SOLICITADO POR INMOBILIARIA PONTENO, SLU.
Data do anuncio : 27-05-2014
Anuncio informativo ás entidades ou formacións políticas sobre a posibilidade do uso de locais ou espazos municipais para actos de campaña electoral
Data do anuncio : 16-05-2014
CONVOCATORIA PARA O LEVANTAMENTO DAS ACTAS DE PAGAMENTO E OCUPACIÓN E ACORDO DE CONSIGNACIÓN NA CAIXA XERAL DE DEPÓSITOS DO IMPORTE DO PREZO XUSTO FIXADO NAS FOLLAS DE PREZO XUSTO COMPLEMENTARIAS E COMPLEMENTRIAS BIS (LITIXIOSAS) CORRESPONDENTES AOS PREDIOS NÚM. 15, 17, 18, 19 E 20 POR MOR DA ESTIMACIÓN PARCIAL DOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPOSTOS FRONTE Á APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR TAXACIÓN CONXUNTA DOS BENS E DEREITOS A EXPROPIAR COMO CONSECUENCIA DA EXECUCIÓN DO “PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA REDE ARTERIAL, NOVO ACCESO SUR N-550”, PARA O DESDOBRAMENTO DA AVENIDA DE VIGO.
Data do anuncio : 01-04-2014
Procedemento de adxudicación, mediante subasta, de concesións demaniais para a explotación de postos de venda no mercado municipal de abastos da avda de bos aires.
Data do anuncio : 07-03-2014
PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION DE MÓDULOS NO CENTRO DE INCIATIVAS EMPRESARIAIS - CONVOCATORIA DA COMISIÓN PARA A APERTURA SOBRE B
Data do anuncio : 04-03-2014
ANUNCIO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 10/02/2014, RELATIVO AOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPOSTOS POR D. CÁNDIDO GARRIDO DIOS, D. JOSÉ DIOS ABILLEIRA, Dª ARACELI DIOS TORRES, D. JOSÉ LUÍS, D. ELOY, D. GONZALO E D. RAFAEL GARCÍA ALONSO E D. ALFONSO GUILLÁN CASAS FRONTE AO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 23/10/2013 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR TAXACIÓN CONXUNTA DOS TERREOS AFECTOS AO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA REDE ARTERIAL, NOVO ACCESO SUR N-550, PARA O DESDOBRAMENTO DA AVENIDA DE VIGO.
Data do anuncio : 21-02-2014
ANUNCIO DO DECRETO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 2º PAGO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20% CONCEDIDA Á COMUNIDADE DE MONTES DE BERDUCIDO
Data do anuncio : 21-01-2014
ANUNCIO RELATIVO Á MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PEPRICA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENZA DO TSX GALICIA DE 02.07.2009, PROCEDEMENTO ORDINARIO 0004090/2007, CONFIRMADA POLA SENTENZA DO 03.05.2013 DO TS, NO RECURSO DE CASACIÓN NÚMERO 5312/2009-, RESPECTO DO ELEMENTO Z4-C52-16, QUE ATINXE AO PREDIO E EDIFICIO SITO NA RÚA MICHELENA Nº 24
Data do anuncio : 20-01-2014
ADAPTACIÓN DOS MODELOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDES DENOMINADOS 513A, 513OA, 514L E 514V, INCLUÍDOS NA ORDENANZA MUNICIPAL PARA A SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA NO CONCELLO DE PONTEVEDRA, REGULADORA DA TRAMITACIÓN DAS DECLARACIÓNS RESPONSABLES PARA PRESTACIÓN DE SERVIZOS, INSTALACIÓNS E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS, CAMBIOS DE TITULARIDADE E LICENZAS PARA OBRAS E INSTALACIÓNS MENORES POR ACTUACIÓN COMUNICADA, POR MOR DA ENTRADA EN VIGOR DA LEI 9/2013, DO 19 DE DECEMBRO, DO EMPRENDEMENTO E DA COMPETITIVIDADE ECONÓMICA DE GALICIA.
Data do anuncio : 07-01-2014
Apertura de prazo para solicitude de despachos no VIveiro de Empresas do Concello de Pontevedra
Data do anuncio : 07-01-2014
Apertura de prazo para solicitude de despachos no VIveiro de Empresas do Concello de Pontevedra
Data do anuncio : 07-01-2014
Apertura de prazo para solicitude de despachos no VIveiro de Empresas do Concello de Pontevedra
Data do anuncio : 07-01-2014
ANUNCIO DAS AXUDAS CONCEDIDAS POR REHABILITACIÓN DE VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NO EIDO DA ARI DE ESTRIBELA.
Data do anuncio : 20-12-2013
ANUNCIO RELATIVO Á APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOU PARA ESTABLECER E REGULAR O USO DE CREMATORIO.
Data do anuncio : 27-11-2013
RESOLUCIÓN DO CONCELLO DE PONTEVEDRA POLA QUE ANUNCIA A LICITACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN MEDIANTE SUBASTA DE CONCESIÓNS DEMANIAIS PARA A EXPLOTACIÓN DE POSTOS DE VENDA VACANTES NO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DA AVENIDA DE BOS AIRES.
Data do anuncio : 27-11-2013
RESOLUCIÓN DO CONCELLO DE PONTEVEDRA POLA QUE ANUNCIA A LICITACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN MEDIANTE SUBASTA DE CONCESIÓNS DEMANIAIS PARA A EXPLOTACIÓN DE POSTOS DE VENDA VACANTES NO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DA AVENIDA DE BOS AIRES.
Data do anuncio : 27-11-2013
PROCEDEMENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR TAXACIÓN CONXUNTA DOS BENS E DEREITOS A EXPROPIAR COMO CONSECUENCIA DA EXECUCIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO VIAL DA “REDE ARTERIAL, NOVO ACCESO SUR N-550”, DESDOBRAMENTO DA AVDA. DE VIGO EN DESENVOLVEMENTO DO PXOU E DO “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E O MINISTERIO DE FOMENTO PARA A RACIONALIZACIÓN E MELLORA DA REDE DE ESTRADAS DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PONTEVEDRA” DE 24/04/2009 E ADDENDA MODIFICATIVA ASINADA O 23/11/2012: APROBACIÓN DEFINITIVA.
Data do anuncio : 24-10-2013
RESOLUCIÓN DO 23/10/2013 DE CONVOCATORIA PARA O LEVANTAMENTO DAS ACTAS DE PAGAMENTO E OCUPACIÓN DOS BENS E DEREITOS A EXPROPIAR COMO CONSECUENCIA DA EXECUCIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO VIAL DA “REDE ARTERIAL, NOVO ACCESO SUR N-550”, DESDOBRAMENTO DA AVDA. DE VIGO, EN DESENVOLVEMENTO DO PXOU E DO “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E O MINISTERIO DE FOMENTO PARA A RACIONALIZACIÓN E MELLORA DA REDE DE ESTRADAS DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PONTEVEDRA” DE 24/04/2009 E ADDENDA MODIFICATIVA ASINADA O 23/11/2012.
Data do anuncio : 24-10-2013
RESOLUCIÓN DO 23/10/2013 DE CONVOCATORIA PARA O LEVANTAMENTO DAS ACTAS DE PAGAMENTO E OCUPACIÓN DOS BENS E DEREITOS A EXPROPIAR COMO CONSECUENCIA DA EXECUCIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO VIAL DA “REDE ARTERIAL, NOVO ACCESO SUR N-550”, DESDOBRAMENTO DA AVDA. DE VIGO, EN DESENVOLVEMENTO DO PXOU E DO “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E O MINISTERIO DE FOMENTO PARA A RACIONALIZACIÓN E MELLORA DA REDE DE ESTRADAS DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PONTEVEDRA” DE 24/04/2009 E ADDENDA MODIFICATIVA ASINADA O 23/11/2012.
Data do anuncio : 24-10-2013
CRITERIOS INTERPRETATIVOS REFERIDOS AO RÉXIME XURÍDICO APLICABLE ÁS NAVES-TALLERES EXISTENTES EN NÚCLEOS RURAIS DO VIXENTE PXOU QUE CONTEN CO SÍMBOLO ●.
Data do anuncio : 17-10-2013
ANUNCIO DOS DECRETOS DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 2º PAGO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20%, TRAS A COMPROBACIÓN DO BO ESTADO 2 ANOS DESPOIS DO REMATE DA INTERVENCIÓN INICIAL, DA AXUDA CONCEDIDA Á COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE XEVE, AO ABEIRO DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DE OBRAS FORESTAIS DESTINADOS Á PREVENCIÓN E Á DEFENSA DOS INCENDIOS FORESTAIS NO ANO 2007. PLAN MONTE VIVO.
Data do anuncio : 30-09-2013
Bases e convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no eido da Cultura no ano 2013.
Data do anuncio : 10-09-2013
ANUNCIO DAS AXUDAS CONCEDIDAS POR REHABILITACIÓN DE VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NO EIDO DA ARI DE ESTRIBELA.
Data do anuncio : 30-08-2013
ANUNCIO SOBRE A DETERMINACIÓN DA PORCENTAXE DE RESERVA PARA VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA APLICABLE AO SECTOR DO SOLO URBANIZABLE B.3, “CAMPOLONGO”.
Data do anuncio : 08-08-2013
INICIACIÓN DO PROCEDEMENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR TAXACIÓN CONXUNTA DOS BENS E DEREITOS A EXPROPIAR COMO CONSECUENCIA DA EXECUCIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO VIAL DA “REDE ARTERIAL. NOVO ACCESO SUR N-550”, DESDOBRAMENTO DA AVDA DE VIGO, EN DESENVOLVEMENTO DO PXOU E DO “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEVEDRA E O MINISTERIO DE FOMENTO PARA A RACIONALIZACIÓN E MELLORA DA REDE DE ESTRADAS DO ESTADO NO MUNICIPIO DE PONTEVEDRA” DE 24/04/2009 E ADDENDA MODIFICATIVA ASINADA O 23/11/2012 (EXPEDIENTE 30859/11).
Data do anuncio : 05-08-2013
INICIO DO TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN DE MUTUOS ACORDOS DESTINADOS Á ADQUISICIÓN DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLA EXECUCIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO VIAL DA REDE ARTERIAL, NOVO ACCESO SUR N-550, DESDOBRAMENTO DA AVDA. DE VIGO APROBADO DEFINITIVAMENTE POLA XUNTA DE GOBERNO DE 11/03/2013.
Data do anuncio : 23-04-2013
ANUNCIO DAS AXUDAS CONCEDIDAS POR REHABILITACIÓN DE VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NO EIDO DA ARI DE ESTRIBELA.
Data do anuncio : 23-04-2013
APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO VIAL DA REDE ARTERIAL, NOVO ACCESO SUR N-550, DESDOBRAMENTO DA AVDA DE VIGO.
Data do anuncio : 18-03-2013
Aprobación inicial da Ordenanza reguladora da actividade de furanchos e loureiros no concello de Pontevedra
Data do anuncio : 27-02-2013
ANUNCIO DO DECRETO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 2º PAGO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20%, TRAS A COMPROBACIÓN DO BO ESTADO 2 ANOS DESPOIS DO REMATE DA INTERVENCIÓN INICIAL, CONCEDIDAS ÁS COMUNIDADES DE MONTES AO ABEIRO DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DE OBRAS FORESTAIS DESTINADOS Á PREVENCIÓN E Á DEFENSA DOS INCENDIOS FORESTAIS NO ANO 2007. PLAN MONTE VIVO.
Data do anuncio : 18-01-2013
ANUNCIO DO DECRETO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 2º PAGO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20%, TRAS A COMPROBACIÓN DO BO ESTADO 2 ANOS DESPOIS DO REMATE DA INTERVENCIÓN INICIAL, CONCEDIDA Á COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE LOURIZÁN AO ABEIRO DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DE OBRAS FORESTAIS DESTINADOS Á PREVENCIÓN E Á DEFENSA DOS INCENDIOS FORESTAIS NO ANO 2007. PLAN MONTE VIVO.
Data do anuncio : 17-01-2013
ANUNCIO DO DECRETO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 2º PAGO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20%, TRAS A COMPROBACIÓN DO BO ESTADO 2 ANOS DESPOIS DO REMATE DA INTERVENCIÓN INICIAL, CONCEDIDA Á COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE LOURIZÁN AO ABEIRO DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DE OBRAS FORESTAIS DESTINADOS Á PREVENCIÓN E Á DEFENSA DOS INCENDIOS FORESTAIS NO ANO 2007. PLAN MONTE VIVO.
Data do anuncio : 17-01-2013
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PARA O DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO DE POLÍGONO DELIMITADO EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO DO PXOU, AO ABEIRO DA DTª 1ª DA LOUG, EN CAMPOLONGO- PONTEVEDRA: RÚAS ALFONSO X O SABIO, PINTOR RAFAEL ALONSO/ FERNANDO II, PINTOR VIRXILIO BLANCO, RÚA DAS PERLIÑAS E CAMIÑO DA ABILLEIRAS; PROMOVIDO POR D. MANUEL MOREIRA GÓMEZ EN REPRESENTACIÓN PROMOCIONES PELETE, S.L. E OUTROS
Data do anuncio : 14-01-2013
MODIFICACIÓN DOS MODELOS NORMALIZADOS DE SOLICITUDES 514L-SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS MENORES POR ACTUACIÓN COMUNICADA EN LOCAIS COMERCIAIS E 514V-SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS MENORES POR ACTUACIÓN COMUNICADA EN VIVENDAS
Data do anuncio : 13-12-2012
ANUNCIO RELATIVO Á SUSPENSIÓN DE LICENZAS DE EDIFICACIÓN PARA USO DE FORNO CREMATORIO PARA INCINERACIÓN DE RESTOS HUMANOS NO SOLO URBANO, URBANIZABLE- RESIDENCIAL, SOLO DE NÚCLEO RURAL DO PXOU DO CONCELLO DE PONTEVEDRA E NAS PROXIMIDADES DAS ZONAS RESIDENCIAIS.
Data do anuncio : 04-12-2012
Convocatoria das bases do concurso para a selección dos adxudicatarios na cesión de modulos ou locais no Centro de Iniciativas
Data do anuncio : 04-12-2012
ANUNCIO DO DECRETO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 2º PAGO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20% TRAS A COMPROBACIÓN DO BO ESTADO 2 ANOS DESPOIS DO REMATE DA INTERVENCIÓN INICIAL CONCEDIDA Á CMVMC DE TOMEZA
Data do anuncio : 27-11-2012
ANUNCIO DOS DECRETOS DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 2º PAGO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20% TRAS A COMPROBACIÓN DO BO ESTADO A FAVOR DAS CMVMC O SALGUEIRAL, MOURENTE, LÉREZ E CASTRO LAMPÁN
Data do anuncio : 27-11-2012
ANUNCIO DOS DECRETOS DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 2º PAGO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20% TRAS A COMPROBACIÓN DO BO ESTADO A FAVOR DAS CMVMC DE O SALGUEIRAL, MOURENTE, LÉREZ E CASTRO LAMPÁN
Data do anuncio : 27-11-2012
ANUNCIO DOS DECRETOS DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO 2º PAGO CORRESPONDENTE AO LIBRAMENTO DO 20%, TRAS A COMPROBACIÓN DO BO ESTADO 2 ANOS DESPOIS DO REMATE DA INTERVENCIÓN INICIAL, CONCEDIDAS ÁS COMUNIDADES DE MONTES AO ABEIRO DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DE OBRAS FORESTAIS DESTINADOS Á PREVENCIÓN E Á DEFENSA DOS INCENDIOS FORESTAIS NO ANO 2007. PLAN MONTE VIVO.
Data do anuncio : 15-11-2012
Cesión modulos ou locais no centro de iniciativas profesionais
Data do anuncio : 22-10-2012
APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO VIAL DA REDE ARTERIAL, NOVO ACCESO SUR N-550, DESDOBRAMENTO DA AVDA DE VIGO.
Data do anuncio : 09-10-2012
RESOLUCIÓN DO 03/10/2012 DE CONVOCATORIA PARA O LEVANTAMENTO DAS ACTAS DE PAGAMENTO E OCUPACIÓN DOS BENS E DEREITOS AFECTADOS POLO PROCEDEMENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR TAXACIÓN CONXUNTA DOS TERREOS INCLUÍDOS NO ÁMBITO DA UNIDADE DE ACTUACIÓN Nº 24 DO PXOU DE PONTEVEDRA, ENTRE AS RÚAS FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, CONDE DE BUGALLAL E RÚA DE NOVA APERTURA, EN EXECUCIÓN DO PERI DA UA 24 E DAS ESTIPULACIÓNS DO CONVENIO ASINADO COA XUNTA DE GALICIA EN DATA 10/05/2010, PARA A CONSTRUCIÓN DO NOVO EDIFICIO XUDICIAL NA ZONA DA PARDA.
Data do anuncio : 05-10-2012
Anuncio de convocatoria das Bases do concurso para a selección de adxudicatarios da cesión de módulos ou locais no Centro de Iniciativas Empresariais.
Data do anuncio : 28-09-2012
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE PONTEVEDRA PARA DESEVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NO EIDO DA CULTURA PARA O ANO 2012
Data do anuncio : 28-09-2012
ANUNCIO DA APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROCEDEMENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR TAXACIÓN CONXUNTA DOS TERREOS INCLUÍDOS NO ÁMBITO DA UNIDADE DE ACTUACIÓN Nº 24 DO PXOU DE PONTEVEDRA, ENTRE AS RÚAS FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, CONDE DE BUGALLAL E RÚA DE NOVA APERTURA, EN EXECUCIÓN DO PERI DA UA 24 E DAS ESTIPULACIÓNS DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ASINADO COA XUNTA DE GALICIA EN DATA 10/05/10, PARA A CONSTRUCIÓN DO NOVO EDIFICIO XUDICIAL NA ZONA DA PARDA.
Data do anuncio : 08-08-2012
APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA MUNICIPAL PARA A SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA NO CONCELLO DE PONTEVEDRA, REGULADORA DA TRAMITACIÓN DAS DECLARACIÓNS RESPONSABLES PARA PRESTACIÓN DE SERVIZOS, INSTALACIÓNS E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS, CAMBIOS DE TITULARIDADE E LICENZAS PARA OBRAS E INSTALACIÓNS MENORES POR ACTUACIÓN COMUNICADA
Data do anuncio : 02-08-2012
ANUNCIO DAS AXUDAS CONCEDIDAS POR REHABILITACIÓN DE VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NO EIDO DA ARI DE ESTRIBELA
Data do anuncio : 20-06-2012
Acta selección Becas turismo 2012
Data do anuncio : 11-06-2012
Acta da sesión da comisión de selección de becas de turismo do día 5 de xuño do 2012
Data do anuncio : 05-06-2012
Acta da sesión da comisión de selección de becas de turismo do día 1 de xuño do 2012
Data do anuncio : 01-06-2012
ANUNCIO POLO QUE SE DÁ PUBLICIDADE Á PARTE DISPOSITIVA DA SENTENZA DA SECCIÓN QUINTA DA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPREMO DITADA NO RECURSO DE CASACIÓN NÚM. 878/2008.
Data do anuncio : 10-04-2012
APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO VIAL DE ACCESO AO EDIFICIO PARA TANATORIO-CREMATORIO EN SANTO AMARO, SOLICITADO POR SERVICIOS DE EMPRESAS MORTUORIAS DE PONTEVEDRA, SA
Data do anuncio : 23-03-2012
Anuncio exposición rexistro municipal intereses
Data do anuncio : 21-03-2012
INICIACIÓN DO PROCEDEMENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR TAXACIÓN CONXUNTA DOS TERREOS INCLUÍDOS NO ÁMBITO DA UNIDADE DE ACTUACIÓN Nº 24 DO PXOU DE PONTEVEDRA, ENTRE AS RÚAS FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, CONDE DE BUGALLAL E RÚA DE NOVA APERTURA, EN EXECUCIÓN DO PERI DA UA 24 E DAS ESTIPULACIÓNS DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ASINADO COA XUNTA DE GALICIA EN DATA 10/05/11, PARA CONSTRUCIÓN DUN NOVO EDIFICIO XUDICIAL NA ZONA DA PARDA.
Data do anuncio : 10-01-2012
Inscripción da Escola Infantil de Monteporreiro
Data do anuncio : 14-12-2011
ANUNCIO DA APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE DELIMITACIóN DE POLÍGONO EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO E PROVISIONAL DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PARA O SEU DESENVOLVEMENTO URBANíSTICO EN CAMPOLONGO
Data do anuncio : 29-08-2011
información pública de la solicitud de demanda de concesión de ocupación de terrenos del dominio público marítimo-terrestre con destino a la realización de las obras del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación nº 7 en Pontevedra
Data do anuncio : 26-07-2011
ANUNCIO DA APROBACIÓN INICIAL DO PLAN DE SECTORIZACIÓN DO SOLO URBANIZABLE B-8
Data do anuncio : 27-04-2011
ANUNCIO DA APROBACIÓN INICIAL DO PLAN DE SECTORIZACIÓN DO SECTOR DE SOLO URBANIZABLE B-9
Data do anuncio : 27-04-2011
Colonia municipal: UN NADAL DE XOGO 2010
Data do anuncio : 26-11-2010
Colonia municipal: UN NADAL DE XOGO 2010
Data do anuncio : 26-11-2010
ANUNCIO DA APROBACIÓN INICIAL DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR NO ÁMBITO DA U.A. 24 DO PXOU DE PONTEVEDRA, ENTRE AS RÚAS FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE E CONDE DE BUGALLAL, PROMOVIDO POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA.
Data do anuncio : 27-10-2010
ANUNCIO: BASES E CONVOCATORIA PÚBLICA DAS AXUDAS A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESTRIBELA E CONVOCATORIA PÚBLICA.
Data do anuncio : 25-10-2010
ANUNCIO DAS AXUDAS CONCEDIDAS POR REHABILITACION DE VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NO EIDO DA ARI DE ESTRIBELA.
Data do anuncio : 10-08-2010
Convenios de colaboración primeiro semestre 2010
Data do anuncio : 12-07-2010
Convenios de colaboración primeiro semestre 2010
Data do anuncio : 12-07-2010
Convenios de colaboración primeiro semestre 2009
Data do anuncio : 31-05-2010
Convenios de colaboración segundo semestre 2009
Data do anuncio : 31-05-2010
Convenios de colaboración segundo semestre 2009
Data do anuncio : 31-05-2010
Convenios de colaboración primeiro semestre 2009
Data do anuncio : 31-05-2010
ANUNCIO DA APROBACIÓN INICIAL DO PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN DA ZONA DEGRADADA POLAS TRASEIRAS DOS EDIFICIOS DO RUEIRO 135, FRONTE AO SANTUARIO DA VIRXE PEREGRINA.
Data do anuncio : 26-01-2010
ANUNCIO DA APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR E CONSERVACIÓN ARTÍSTICA DO CONXUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE PONTEVEDRA (PEPRICA) PARA MUSEIZACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓXICOS ACHADOS NAS PRAZAS
Data do anuncio : 15-12-2009
ANUNCIO DAS AXUDAS CONCEDIDAS POR REHABILITACION DE VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NO EIDO DA ARI DE ESTRIBELA.
Data do anuncio : 13-10-2009
Tanatorio Crematorio San Amaro
Data do anuncio : 04-08-2009
AXUDICACIÓN DE CONCESIÓNS DE NICHOS E COLUMBARIOS BALDEIROS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SAN AMARO EN PONTEVEDRA.
Data do anuncio : 22-06-2009
AXUDICACIÓN DE CONCESIÓNS DE NICHOS E COLUMBARIOS BALDEIROS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SAN AMARO EN PONTEVEDRA.
Data do anuncio : 22-06-2009
PROPOSTA INICIAL DE ADXUDICACIÓN DE CONCESIÓNS DE NICHOS E COLUMBARIOS BALDEIROS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SAN AMARO EN PONTEVEDRA.
Data do anuncio : 01-06-2009
PROPOSTA INICIAL DE ADXUDICACIÓN DE CONCESIÓNS DE NICHOS E COLUMBARIOS BALDEIROS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SAN AMARO EN PONTEVEDRA.
Data do anuncio : 01-06-2009
Novas bases reguladoras do ARI estribela para o ano 2009
Data do anuncio : 06-05-2009
Novas bases reguladoras do ARI estribela para o ano 2009
Data do anuncio : 06-05-2009
Novas directrices espazos públicos
Data do anuncio : 23-04-2009
Novas directrices espazos públicos
Data do anuncio : 23-04-2009
Rota > SELECCIÓN DA MARCA E IDENTIDADE CORPORATIVA DE TURISMO DE PONTEVEDRA
Data do anuncio : 23-03-2009
Ludoverán 2009
Data do anuncio : 23-03-2009
Ludoverán 2009
Data do anuncio : 23-03-2009
Rota > SELECCIÓN DA MARCA E IDENTIDADE CORPORATIVA DE TURISMO DE PONTEVEDRA
Data do anuncio : 23-03-2009
Directrices espazos públicos
Data do anuncio : 16-03-2009
Directrices espazos públicos
Data do anuncio : 16-03-2009
PREGO DE CONDICIÓNS DAS CONCESIÓNS DOS NICHOS E COLUMBARIOS
Data do anuncio : 12-03-2009
PREGO DE CONDICIÓNS DAS CONCESIÓNS DOS NICHOS E COLUMBARIOS
Data do anuncio : 12-03-2009
PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN 2008/2009
Data do anuncio : 22-01-2009
PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN 2008/2009
Data do anuncio : 22-01-2009
Bim Xaneiro 2009
Data do anuncio : 05-01-2009
Bim Xaneiro 2009
Data do anuncio : 05-01-2009
Bases do premio 'Cidade de Pontevedra'
Data do anuncio : 05-12-2008
Bases do premio 'Cidade de Pontevedra'
Data do anuncio : 05-12-2008
Subención nacemento múltiple
Data do anuncio : 02-12-2008
Subención nacemento múltiple
Data do anuncio : 02-12-2008
APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DA UNIDADE DE ACTUACIÓN Nº 34 DO PXOU/RÚA DE AMADO CARBALLO, PARA A CONSTRUCIÓN DUN APARCAMENTO SOTERRADO PÚBLICO, FORMULADO POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA.
Data do anuncio : 02-12-2008
APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDO DE DETALLE PARA REORDENACIÓN DE VOLUMES NO RUEIRO 208 DO PXOU DE PONTEVEDRA, RÚA RAMÓN PEÑA, A INICIATIVA DE "CONSTRUCUATRO, S.A.".
Data do anuncio : 02-12-2008
Subención nacemento múltiple
Data do anuncio : 02-12-2008
APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DA UNIDADE DE ACTUACIÓN Nº 34 DO PXOU/RÚA DE AMADO CARBALLO, PARA A CONSTRUCIÓN DUN APARCAMENTO SOTERRADO PÚBLICO, FORMULADO POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA.
Data do anuncio : 02-12-2008
APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDO DE DETALLE PARA REORDENACIÓN DE VOLUMES NO RUEIRO 208 DO PXOU DE PONTEVEDRA, RÚA RAMÓN PEÑA, A INICIATIVA DE "CONSTRUCUATRO, S.A.".
Data do anuncio : 02-12-2008
Aberto o prazo para o obradoiro de Economía Domestica.
Data do anuncio : 26-11-2008
Pechadas as inscricións para os cursos de Informática para mulleres desempregadas
Data do anuncio : 26-11-2008
Aberto o prazo para o obradoiro de Economía Domestica.
Data do anuncio : 26-11-2008
Pechadas as inscricións para os cursos de Informática para mulleres desempregadas
Data do anuncio : 26-11-2008
Comenzan as inscricións para os obradoiros de Informática para mulleres desempregadas.
Data do anuncio : 18-11-2008
Comenzan as inscricións para os obradoiros de Informática para mulleres desempregadas.
Data do anuncio : 18-11-2008
O máis buscado
Navegador

O Concello

Pontevédrate

Áreas

Pontevedra participa!

E máis

Hoxe é 20.08.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 20.08.2019 polo Concello de Pontevedra.