Pontevédrate...

Un senlleiro conxunto arquitectónico de principios do século XX confórmano o Concello, o Instituto Valle-Inclán, a Deputación, a antiga sede de Educación, Alameda e xardíns de Vicenti e As Palmeiras

Competencias das Áreas e Delegacións de Goberno

ÁREA DE URBANISMO. Antón Louro Goyanes, que comprende do seguinte ámbito funcional:

 • Planeamento urbanístico de desenvolvemento.
 • Xestión urbanística.
 • Licenzas urbanísticas, de obras e actividades.
 • Proxectos de urbanización e reurbanización, agás os promovidos polo Concello no Centro Histórico e nos elementos catalogados.
 • Vivenda.
 • Disciplina medio ambiental, infraccións urbanísticas e reposición da legalidade urbanística.
 • Ordes de execución, declaracións de estado de ruína.
 • Dirección e coordinación por infraccións ás normas urbanísticas, medio ambientais, de seguridade cidadá, ordenanzas, bandos e similares que son competencia de Alcaldía.
 • Xestión de estacionamentos en réxime de concesión.
 • Imposición de sancións por infracción ás normas urbanísticas, medio ambientais, de seguridade cidadá, ordenanzas, bandos e similares que son competencia da Alcaldía.

 

ÁREA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 •  Ordenación do territorio.
 • Infraestruturas.
 • Xestión no novo PXOM.
 • Ordenación xeral da mobilidade.

 

ÁREA DE CULTURA E DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL. María dos Anxos Riveiro Portela, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Promoción e xestión da cultura.
 • Vicepresidencia do organismo autónomo Pazo de Congresos e Exposicións.
 • Fomento do consumo saudable.
 • Dinamización sociocultural.
 • Zonas verdes, parques e praias.

 

ÁREA DE FACENDA E MEDIO AMBIENTE: Don Raimundo González Carballo, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Orzamentos e gasto público
 • Ingresos de dereito privado e de dereito público, tributarios e non tributarios en todo o que non sexa competencia do Órgano de Tesourería e Xestión Tributaria.
 • Autorización e disposición de gastos, non atribuídos a outro órgano de goberno por disposición legal.
 • Ordenación de pagos.
 • Xestión e supervisión do ciclo da auga.
 • As atribucións de expropiación e adquisición de inmobles que competen á Alcaldía nos procedementos de levantamento de actas de pagamento e de ocupación dos bens e dereitos afectados polos expedientes de expropiación forzosa.

 

ÁREA EDUCACIÓN E DEPORTES: Don Agustín Fernández González, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Fomento, promoción, xestión e desenvolvemento da actividade física, práctica deportiva e instalacións deportivas.
 • A presidencia do organismo autónomo do Instituto Municipal Deportes.
 • Educación.
 • Universidade.

 

ÁREA DE RÉXIME INTERIOR E PERSOAL: Don Vicente García Legísima, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 •  Réxime interior.
 • Organización funcional da administración municipal.
 • Negociación de acordos e convenios colectivos, reguladores das condicións de traballo e melloras sociais.
 • Seguimento e control do cumprimento dos dereitos e deberes do persoal ó servizo do concello.
 • Decisións, propostas e trámites en materia de persoal que sexan competencia da Alcaldía.
 • Patrimonio municipal.
 • Responsabilidade patrimonial e reclamación de danos ao patrimonio municipal.
 • Xestión do Padrón municipal de habitantes.
 • A inscrición e modificación no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

 

ÁREA DE PROTECCIÓN CIDADÁ, SERVIZOS E FESTAS: Dona María Carme da Silva Méndez, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Coordinación e dirección directa da policía local.
 • Coordinación e supervisión do servizo municipal de extinción de incendios.
 • Coordinación e supervisión do servizo de protección civil.
 • Coordinación do plan de emerxencia municipal.
 • Ocupación de vías públicas (como pasaxes permanentes, veladores, casetas, etc.).
 • Dirección e coordinación en materia de tráfico, previa tramitación do procedemento regulamentario.
 • Xestión de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria.
 • Iniciativa, programación e xestión de actividades lúdicas e festas.
 • Fomento e coordinación de actividades lúdicas promovidas por outras administracións ou entidades.
 • A imposición de sancións en materia de tráfico, previa tramitación do procedemento regulamentario.

 

AREA DE MOBILIDADE E PATRIMONIO HISTÓRICO: Don Xosé Luís Bará Torres, que comprende o seguinte ámbito funcional:

 • Accesibilidade.
 • Obras e actuacións no Centro Histórico e nos elementos catalogados.
 • Patrimonio cultural etnográfico.
 • Sostemento dos espazos públicos: pavimentación, iluminación...
 • Sociedade do coñecemento.
 • Novas tecnoloxías
 • A coordinación dos servizos territorializados no medio urbano, debendo homoxeneizar os criterios de actuación dos concelleiros que teñan asignados os distintos ámbitos territoriais.
 • Servizos territorializados na zona urbana norte, e en todo o meido urbano que non fora asignado a outro concelleiro, exercendo todas as competencias municipais do ámbito xeográfico que ten asignado agás as de ordenación do territorio, urbanismo, protección cidadá, deportes, educación e servizos sociais, en coordinación e co criterio do concelleiro que teña delegada a competencia xeral.

 

 

SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPREGO E TURISMO. Carlota del Carmen Román García, baixo a coordinación do concelleiro responsable da Área de Urbanismo, sendo o seu ámbito funcional o seguinte:

 • Actividades de promoción económica de todos os sectores produtivos.
 • Políticas de emprego.
 • Promoción e fomento do turismo.
 • Fomento e xestión de actividades feirais e congresuais.
 • Xestión de congresos e feiras no recinto do Pazo en coordinación co organismo autónomo.
 • Mellora, mantemento e conservación dos mercados municipais e funcionamento dos mercadillos de venda ambulante.
 • Xestión do matadoiro municipal.
 • Incentivación das actividades empresariais.
 • Comercio.
 • Industria.

 

SERVIZO DE SERVIZOS SOCIAIS E CEMITERIOS. María Carme Fouces Díaz, baixo a coordinación da concelleira responsable da Área de Cultura e Dinamización Sociocultural, sendo o seu ámbito funcional o seguinte:

 • Servizos Sociais.
 • Servizo de drogodependencias, Unidade de Día, prevención e inserción.
 • Cemiterios
 • Escolas Infantís.
 • Servizos territorializados en San Xosé, Campolongo e Mollavao, exercendo todas as competencias municipais do ámbito xeográfico que ten asignado agás as de deportes, educación e urbanismo. Deberá coordinarse coa concellería competente na materia.

 

SERVIZO DE TRANSPORTE PÚBLICO E SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: Don Miguel Anxo Filgueira Touriño, baixo a coordinación do concelleiro responsable da Área de ordenación do territorio, sendo o seu ámbito funcional o seguinte:

 • Fomento do uso da bicicleta
 • Transportes públicos e auto-taxis.
 • Sanidade animal
 • Canceira e animais abandonados.
 • Servizos territorializados en Verducido, Santa María de Xeve, Santo André de Xeve, Bora e Mourente, exercendo todas as competencias municipais do ámbito xeográfico que ten asignado agás as de ordenación do territorio, urbanismo, protección cidadá, deportes, educación e servizos sociais, en coordinación e co criterio do concelleiro que teña delegada a competencia xeral

 

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E XUVENTUDE. Don Demetrio Gómez Xunqueira, baixo a coordinación da concelleira responsable da Área de Cultura e Dinamización Sociocultural, sendo o seu ámbito funcional o seguinte:

 • Normalización lingüística e cultural.
 • Xuventude.
 • Montes e parques forestais
 • A coordinación dos servizos territorializados no medio rural, debendo homoxeneizar os criterios de actuación dos concelleiros que teñan asignados os distintos ámbitos territoriais.
 • Servizos territorializados en Marcón, Tomeza, Salcedo, Lourizán, Pontesampaio e Canicouva, exercendo todas as competencias municipais do ámbito xeográfico que ten asignado agás as de ordenación do territorio, urbanismo, protección cidadá, deportes, educación e servizos sociais, en coordinación e co criterio do concelleiro que teña delegada a competencia xeral.

 

SERVIZO DE SANIDADE. María do Pilar Comesaña Hermida, baixo a coordinación do concelleiro responsable da Área de Facenda e Medio Ambiente, sendo o seu ámbito funcional o seguinte:

 • Servizos territorializados en Lérez, Alba, Cerponzóns e Campañó, exercendo todas as competencias municipais do ámbito xeográfico que ten asignado agás as de deportes, educación e urbanismo. Deberá coordinarse coa concellería competente na materia.
  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 24.08.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 27.06.2011 polo Concello de Pontevedra.