513 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO COMERCIAL