BSM
LEMBRA ...
BSM > Prestacións e axudas > Risga. Renda inserción social

Risga. Renda inserción social

Son axudas económicas de carácter extraordinario e de pagamento único, destinadas a paliar

situacións de emerxencia que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de
carácter básico e urxente.
 
Requisitos:
 
Ser maior de idade
 
estar empadroado e ter residencia en calquera dos Concellos da Comunidade Autónoma de Galiza.
 
Os ingresos non deben ser superiores ao 125% do importe do subsidio básico máis o complemento
familiar da RISGA que lle correspondería.
 
En ningún caso se poderá conceder máis dunha axuda por unidade de convivencia ao ano.
 
Lugar de presentacións:
 
servizos sociais de atención primaria municipais.
 
Delegacións provinciais da consellaría de traballo e benestar.
 
Link Consellaría/aes.