Pontevédrate...

En1892 prodúcese unha das maiores protestas populares, protagonizada por pescadeiras eleiteiras polo pago dos «consumos»; dous anos máis tarde, terán lugar os disturbios contra oImposto de cédulas persoais

Obra Maior, definición e documentación a achegar

Obras ou instalacións que non estean incluídas na categoría de obras menores e que necesitan proxecto técnico.

Documentación que debe achegarse

• Persoa Física: fotocopia do Número de Identificación fiscal (NIF/ NIE/ Permiso de Residencia) do/a solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do/a representante e do/a solicitante, coa autorización escrita deste/a último/a ou copia de poder para representalo/a.

• Persoa Xurídica: a persoa que asina a petición achegará a documentación acreditativa da súa representación e da constitución da entidade representada.

• Xustificante acreditativo do ingreso da autoliquidación das taxas correspondentes.

• Documentación acreditativa da referencia catastral.

• Proxecto técnico redactado por persoal técnico competente e visado polo correspondente colexio profesional.

• Oficios de dirección de obras.

• Estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, redactado por persoal técnico competente e visado polo correspondente colexio profesional.

• Cuestionarios de estadística de edificacións.

• En edificacións colectivas presentarase Proxecto de Infraestrutura Común de Telecomunicacións asinado e visado por persoal técnico competente.

• Nos casos de ampliación ou modificación, copia da licenza de obrasanterior.
 
• No caso de existir edificacións na situación que se pretende para as obras novas, deberá solicitarse previa ou simultáneamente a derruba destas se é preciso.

• Documentación acreditativa da titularidade e extensión da finca.

• Certificación catastral descritiva e gráfica da parcela.


 

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 24.08.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 30.09.2008 polo Concello de Pontevedra.