Pontevédrate...

No último cuarto do XIX edifícase o Liceo Casino, edespois dun longuísimo período de obras, inaugúrase o Teatro Principal en 1878, no solar ondese erguera a antiga igrexa de San Bartolomeu o vello

Servizos que se prestan

Asesoría xurídica

Dirixido a todas aquelas mulleres que necesiten asesoramento nos seguintes temas: dereito de familia, maltrato, orde de protección, xustiza gratuíta, dereito penal, dereito civil, discriminación sexual, acoso laboral, etc. 
 
Ligazóns relacionadas :
 
 
Asesoramento laboral
Dirixido ás mulleres vítimas de violencia a través da inclusión nos programas específicos para a súa incorporación laboral. Derivación nos demais casos aos servizos existentes de emprego da nosa cidade.
 
Ligazóns relacionadas :
 

 

Asistencia psicolóxica
Inclúe os seguintes servizos: terapia individual, derivación, formación a profesionais, prevención, intervención en centros educativos, escolas de familia...
 
Existen dous programas específicos de intervención aos que se accede mediante petición de consulta no CIM: 
 
PROGRAMA DE APOIO PSICOLÓXICO
A intervención do programa de apoio está especialmente indicada naquelas mulleres que desexan axuda psicolóxica por problemas relacionados con dificultades na vida en parella. Entre outras inclúense:
 
 • Insatisfacción nas súas relacións de parella, presentando ansiedade e depresión
 • diante dunha toma de decisións.
 • Desconfianza, tristura, desengano e culpa despois da ruptura de parella.
 • Crise na parella.
 • Preocupación polas fillas ou fillos nos casos de separación ou divorcio.

 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍTIMAS DE VIOLENCIA
A atención psicolóxica organízase en torno a un proceso de acompañamento, análise e comprensión clínica dos conflitos que axuden ás mulleres ao esclarecemento e desarticulación dos mecanismos de culpa, illamento e impotencia que a levaron a situación actual.
 
O proceso ten como eixo transversal a perspectiva de xénero de xeito que se diferencie claramente entre os aspectos interpersoais e aqueles socioculturais e estruturais provenientes da nosa rede social.
 
Nunha primeira fase traballaríase sobre os factores xeneralizados que se manifestan na vítima de malos tratos. Actuaríase sobre a sintomatoloxía que xorde da experiencia traumática de sometemento e abuso e que non estaría relacionada coas estruturas persoais de orixe senón coas experiencias vividas no proceso de vitimización:
 • Baixa autoestima
 • Sensación de impotencia
 • angustia
 • vergoña
 • confusión entre vínculo afectivo e dependencias
 • desconfianza nas propias percepcións
 • distorsións no criterio da realidade ...
 
Unha vez clarificada situación nesta primeira fase aténdense ás necesidades específicas de cada muller co obxectivo xeral de alcanzar un proxecto de autonomía viable en cada caso. 
 
Ligazóns de interese:
 
 
Asesoramento social en temas específicos sobre violencia contra a muller
 
 A intervención na área social ten por obxecto apoiar a muller, informala sobre os dereitos que a asisten e propoñer alternativas para rematar coa situación de malos tratos, creando deste xeito novas oportunidades e romper co ciclo de violencia ao que se ve sometida. Para que estes obxectivos sexan cumpridos, en moitos casos os/as profesionais dos servizos sociais de base vense na obriga de realizar unha valoración e posterior derivación do caso aos servizos sociais especializados coa finalidade de proporcionarlle á muller alternativas de aloxamento e un servizo de carácter individualizado.
 
Tarefas a realizar nos casos de maltrato
 • Informar, valorar e orientar as mulleres que sofren violencia de xénero en canto aos recursos existentes. 
 • Desenvolver programas de intervención para proporcionar recursos e medios que faciliten a integración social da muller. 
 • Xestionar a tramitación das axudas que correspondan. 
 • Derivar a muller aos servizos sociais especializados cando a situación persoal desta así o requira. 
 
Atención a mulleres con discapacidade que sofren violencia de xénero
 
Debemos considerar que ademais das barreiras de carácter arquitectónico, de comunicación e doutros tipos, en moitos casos a muller que presenta algún tipo de discapacidade é maltratada pola propia persoa da que depende para desenvolver actividades da vida diaria, polo que se debe facer fincapé no dereito de información recollido na Lei 1/2004: “articularanse os medios necesarios para que as mulleres vítimas de violencia de xénero que polas súas circunstancias persoais e sociais poidan ter maior dificultade para o acceso integral a información, teñan garantido o exercicio efectivo deste dereito”.
 
Para romper coa dinámica de maltrato exercida pola persoa que convive coa muller resulta importante ter en consideración o artigo 46 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero no que se di: “as mulleres maiores e as mulleres afectadas de diversidade funcional que sufran violencia de xénero, así como as persoas delas dependentes, consideraranse colectivos preferentes para acceder aos equipamentos sociais especializados, nomeadamente residencias para persoas maiores e centros de día”.
 
Debemos ter en conta que as mulleres con dificultades de aprendizaxe constitúen un colectivo especialmente exposto a sufrir agresións, xa que en moitos casos non tiveron acceso á educación sexual, polo que descoñecen os seus dereitos sexuais ou como poden protexerse. Resulta imprescindible, por tanto, a adaptación dos recursos ás mulleres con discapacidade de xeito que garantan a correcta información e asesoramento da muller vítima de violencia de xénero.
 
Atención a mulleres inmigrantes que sofren violencia de xénero
 
Segundo o artigo 14 da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, modificada pola Lei orgánica 8/2000, do 22 de decembro, "as persoas estranxeiras, calquera que sexa a súa situación administrativa, teñen dereito aos servizos e prestacións sociais básicas e, se son residentes, a acceder ás prestacións e servizos da seguridade social e aos servizos e prestacións sociais".
 
As mulleres inmigrantes teñen un dobre risco de sufrir violencia de xénero, por ser mulleres e por ser estranxeiras. Por este motivo débese prestar unha atención especial a este colectivo.
 
Con independencia da nacionalidade ou da situación administrativa, posesión ou non do permiso de residencia, poden acudir nas mesmas condicións que o resto das mulleres aos procedementos tanto penais como civís. Débense ter en conta algúns aspectos: 
 
Terá dereito a presentar denuncia polas agresións aínda que non posúa permiso de residencia, así como intervir no procedemento penal con avogado/a e procurador/a presentándose como acusación particular. 
 
Dereito á solicitude da orde de protección que garanta a seguridade da muller e fillos/fillas. 
 
No procedemento civil deberá iniciar un procedemento de separación se está casada. 
 
En caso de non estar casada debe tramitar un procedemento de garda e custodia e alimentos se os fillos e fillas residen en España. 
 
Dereito á asistencia xurídica gratuíta nas mesmas condicións que as mulleres españolas. Este dereito supón a posibilidade de obter a designación de avogado/a e procurador/a da quenda de oficio especial, sen custo, sempre e cando se presente a documentación necesaria. En caso de non cumprir os requisitos terá que aboar os honorarios do avogado/a e procurador/a. 
 
A resolución do Parlamento Europeo, do 11 de xuño de 1986, sobre as agresións á muller reitera a necesidade do dereito individual ao permiso de residencia, xa que no caso do permiso de reagrupación familiar, a muller depende do seu esposo ou pai. En caso de denuncia a vítima debe saber que non perderá este permiso, e pode obter un permiso independente cando o motivo de separación sexan os malos tratos e o xulgado lle conceda a orde de protección. 
 
Tamén pode solicitar o permiso de residencia independente cando teña unha oferta de traballo e obteña autorización para traballar, ou cando leve cinco anos residindo en España. 

 

RECURSOS
 
 
 
  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 23.05.2018 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 27.02.2013 polo Concello de Pontevedra.