Pontevédrate...

No último cuarto do XIX edifícase o Liceo Casino, edespois dun longuísimo período de obras, inaugúrase o Teatro Principal en 1878, no solar ondese erguera a antiga igrexa de San Bartolomeu o vello

Solicitude de prórroga de pago de plusvalía por causa de morte

Solicitude de prórroga para autoliquidar o imposto sobre o incremento dos terreos de natureza urbana no caso de transmisión por causa de morte.Dirixido a
Os obrigados ao pagamento, que  serán:
•    Nas transmisións mortis causa, o suxeito pasivo é o herdeiro, legatario ou a comunidade de herdeiros.
Prazo de presentación da declaración:
•    Actos mortis causa: seis meses dende a data na que se produce a transmisión da propiedade do terreo ou se constitúe ou transmite calquera dereito real de goce limitativo do dominio sobre o terreo. Este prazo pódese prorrogar a un ano se o solicita o suxeito pasivo.

Solicítase e preséntase en:
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en (función da compensación solicitada)
Xestión Tributaria
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext 4264)
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod. 807 Solicitude de prórroga no IIVTNU (plusvalía)

 

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 24.07.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 16.05.2008 polo Concello de Pontevedra.