Pontevédrate...

As ruínas de Santo Domingo son a cabeceira do vello convento, con 5 ábsides de finais do século XIV, a maior construida polos dominicos en Galiza

Solicitude de beneficios fiscais noutros tributos

Declaración das exencións ou bonificacións nos diferentes tributos regulados nas Ordenanzas fiscais municipais, nos supostos establecidos nas mesmas.

Documentación necesaria
-Solicitude do interesado/a.
-Documentación acreditativa de conformidade co establecido na Ordenanza reguladora do tributo para o que se solicite o beneficio fiscal.

Normativa reguladora
-R. D. Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido da lei das facendas locais.
-R.D. 2822/1998 de 23 de decembro, Regulamento xeral de Vehículos.
-Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
-Lei 30/92 de 26 de novembro, do Réxime xurídico e procedemento administrativo común.
-Lei 7/1985 de Bases de réxime local.
-Lei 57/2003 de 16 de decembro de Medidas de modernización do goberno local.
- Ordenanzas fiscais reguladoras do cada tributo

Solicítase e preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 269
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 21.05.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 16.05.2008 polo Concello de Pontevedra.