Pontevédrate...

A Delegación de Facenda ocupa un edificio do 1800 anexo á igrexa de San Francisco

Solicitude de beneficios fiscais no Imposto sobre Bens Inmobles

Declaración de exención ou bonificación no Imposto sobre Bens Inmobles nos supostos legalmente establecidos.

Documentación necesaria
Exencións:
- Centros docentes con concerto educativo
1    Acreditación da cualidade de centro concertado
2    Informe de Catastro sobre o valor catastral da superficie afectada á ensinanza concertada

- b) Inmobles declarados de interese cultural .
1    Xustificación da declaración do inmoble como ben de interese cultural
2    Certificación da inserción no rexistro de bens de interese cultural

- c) Montes repoboados ou con rexeneración de masas arbóreas Documentación a achegar
1    Certificación da Dirección Xeral de Montes

Bonificacións:
- Obras de promoción inmobiliaria.
1    Copia compulsada da licenza municipal de obras
2    Copia do último recibo do IAE ou certificación da AEAT de que o beneficiario se atopa non suxeito ou exento
3    Copia compulsada do título de propiedade do inmoble
4    Fotocopia do último recibo do IBI ou declaración de alteración de bens
5    Balance de situación pechado a 31 de decembro do exercicio inmediato anterior
6    Certificado do director técnico das obras visado polo colexio oficial competente que acredite o inicio das mesmas

- Vivenda de protección autonómica .
1    Cédula de cualificación definitiva de vivenda de protección oficial expedida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo
2    Copia compulsada do título de propiedade do inmoble
3    Copia do último recibo do IBI ou declaración de alteración de bens

- Ben rústico de cooperativas agraria e de explotación comunitaria da terra. Documentación a achegar
1    Acreditación de que o ben rústico pertence a cooperativa agraria e de explotación comunitaria da terra

- Familia numerosa.
1    Copia compulsada do título oficial que acredite a condición e categoría de familia numerosa
2    Certificado de empadroamento do suxeito pasivo
 
Solicítase e preséntase en:
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4234)
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en:
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext 4269)
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod. 804.1 Solicitude de bonificación do IBI
•    Mod. 804.2 Solicitude de execcións do IBI

Normativa reguladora
•    RD lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido da lei reguladora das facendas locais.
•    Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
•    Lei 30/92 de 26 de novembro, do Réxime xurídico e procedemento administrativo común.
•    Lei 7/1985 de Bases de réxime local, modificada pola Lei 57 / 2003 de 16 de decembro de Medidas de modernización do goberno local.
•    Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.
 

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 21.05.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 16.05.2008 polo Concello de Pontevedra.