Pontevédrate...

O río dos Gafos, antes de chegar á cidade, atravesa Vilaboa, Tomeza e a zona norte de Salcedo

Solicitude de beneficios fiscais na taxa pola prestación de servizos de auga, saneamento e lixo

Solicitude de exención nas taxas pola prestación dos servizos de subministración de auga, conservación de contadores, de saneamento e depuración de augas residuais e de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos ou de bonificación na de recollida de lixo e tratamento de residuos sólidos urbanos.

Dirixido a
Na exención
-    Contribuíntes cuns ingresos anuais inferiores ao salario mínimo interprofesional. A da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo e tratamento de residuos sólidos urbanos tamén os que sexan beneficiarios da Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA).

Na bonificación
-    Contribuíntes que habiten en zonas nas que a recollida teña lugar en días laborables alternos.

Documentación necesaria:
No caso de contribuíntes con ingresos anuais inferiores ao salario mínimo interprofesional ou beneficiarios do RISGA:
-    Certificación da administración correspondente acreditativa dos ingresos que percibe.

Solicitarase e preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en: (función de a onde se remita)
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 269
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Inspección Tributaria
Enderezo: Rúa Arcebispo Malvar núm. 1
Tel.: 986 804 305
Fax: 986 804 311
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Formularios: Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod. 808 Solicitude de beneficios fiscais na taxas (auga, saneamento e lixo)

Normativa reguladora
•    Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
•    Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
•    Ordenanza fiscal 19/2008, reguladora da taxa de xestión da rede de sumidoiros.
•    Ordenanza fiscal 18/2008, reguladora da taxa pola prestación do servicio de abastecemento de auga.
•    Ordenanza fiscal 6/2008, reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo.
 

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 24.07.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 16.05.2008 polo Concello de Pontevedra.